اجرای برنامه بازی و يادگيری در دبستان شایسته

اجرای برنامه بازی و يادگيری در دبستان شایسته
با هدف تقويت هوش فضايی ، هماهنگی بينايی و حركتی، افزايش تمركز ، ايجاد حس رقابت سالم، افزايش سرعت عمل، آشنايی با دنيای آبزيان