فرهنگ سازی و برگزاری مراسم فاطمیه در دبستان شایسته

فرهنگ سازی و برگزاری مراسم فاطمیه با دعوت از بازرسین محترم آموزش و پرورش

فرهنگ سازی و برگزاری مراسم فاطمیه با دعوت از بازرسین محترم آموزش و پرورش و اهدا کمک هایی به دانش آموزان نیازمند و همچنین اجرای سرود و پذیرایی از میهمانان عزیز در دبستان شایسته 

لیست مرتبط