ویژگی های یک کار آفرین

در تعیین ویژگیهای کار آفرین ، برخی به گزینه های روانشناختی و خصوصیات فردی و شخصیتی کار آفرین می پردازند و گروهی به فعالیتها و رفتار های کارآفرین و عملکرد وی در محیط توجه می کنند

ویژگی های کار آفرین

 در تعیین ویژگیهای کار آفرین ، برخی به گزینه های روانشناختی و خصوصیات فردی و شخصیتی کار آفرین می پردازند و گروهی به فعالیتها و رفتار های کارآفرین و عملکرد وی در محیط توجه می کنند . مهمترین ویژگی کارآفرین نوآوری است .

ژوزف شومپیتر استاد دانشگاه هاروارد ،یکی از اولین کسانی بود که درباره کارآفرینی سخن گفته است . وی در سال 1911 در کتاب خود به نام« نظریه اقتصاد پویا » کارآفرین را نیروی محرکه اصلی در پیشرفت اقتصادی دانسته است.و معتقد است که کارآفرین با ایجاد ترکیبهای تازه از مواد به نوآوری دست می زند. وی معتقد است تعادل پویا از طریق نوآوری و کارآفرینی به وجود می آید و لازمه این کار ، تخریب خلاق است.

 برخی از ویژگیهای فردی و شخصیتی که کارآفرینی را تسهیل می کنند عبارتند از :

نوآوری ، خلاقیت ، اعتماد به نفس ، توفیق طلبی ، هوشمندی ،تعهد ، خطر پذیری،نگرش مثبت ، بینش و بصیرت ، آینده نگری، پشتکار ، توانایی نفوذ در دیگران ، انگیزه بالا ، عزم و اراده ، بیم نداشتن از شکست ، قدرت تخیل ، وقت شناسی ، اعتقاد به کنترل سرنوشت خویش، توانایی تشخیص فرصتهای کشف نشده و ... به طور کلی هوش هیجانی افراد کارافرین بالا می باشد.

 مهارت‌های شخصی عبارتند از

 کنترل و نظم درونی عقيده فرد نسبت به اين كه وي تحت كنترل وقايع خارجی يا داخلی هست يا خير را مركز كنترل می ‌نامند. بيشتر كارآفرينان را دارای مركز كنترل دروني توصيف نموده‌اند. افراد با مركز كنترل بيرونی معتقدند وقايعی كه خارج از كنترل آن‌ها هستند، سرنوشتشان را تعيين مي‌كند. كارآفرينان موفق به خود ايمان دارند و موفقيت يا شكست را به سرنوشت، اقبال يا نيروهای مشابه نسبت نمی ‌دهند. آن‌ها همچنين اين ويژگی را دارند كه وقايع پيش آمده را براي خود قابل كنترل می ‌دانند.

ريسك پذيری :

 ريسك پذيری به معنای پذيرش و استقبال از خطرات حساب شده در كسب و كار می ‌باشد. اين ويژگی از ويژگی ‌هايي است كه در اكثر كارآفرينان وجود دارد.

نوآوری :

نوآوری فرايند خلق چيزی جديد است كه ارزش قابل توجهی برای فرد، گروه، سازمان، صنعت يا جامعه دارد. يكی از ويژگی ‌های شركت ها‌ و افراد كارآفرين نوآوربودن آنهاست. حل مسائل و پيگيری فرصت‌ها به راه‌حل‌هايی نياز دارد كه بسياری از آنها ممكن است مختص يك وضعيت خاص باشند. بنابراين خلاقيت و نوآوری حاصل از آن، برای بقاء و موفقيت شركتها امری حياتی است. (هيگينز،  توانايی اداره تغيير :

ما در زمانی زندگی می ‌كنيم كه روند دگرگونی در فناوری ‌ها، با شتاب فراوان افزايش می ‌يابد و موج‌هايی می ‌آفريند كه همه صنايع را دربر می گيرد. نمی ‌توان جلوی دگرگونی ‌ها و تغييرات را گرفت يا خود را از آن‌ها پنهان كرد. بايد نگاه‌ها را بر آنها دوخته و براي رويارويی با آن‌ها آماده شد. برای مقابله با تغييرات عصر حاضر، برنامه‌ريزی ‌ها کمتر و توان پيش‌بينی اين گونه دگرگونی ‌ها را دارند. البته اين بدان معنا نيست كه بايد از برنامه‌ريزی دست برداشت، بلكه بايد همانند سازمان‌ها و واحدهای آتش نشانی تدوین و پیاده سازی شوند ، آنها نمي‌توانند مکان و زمان آتش سوزی را در آينده پيش‌بينی كنند ولی گروهی آنچنان توانمند و كارآمد را آماده می ‌سازند كه می ‌توانند همانند رخدادهای عادی به هر پيشامد دشوار و پيش بينی نشده‌اي پاسخ مناسب دهند.

بنابراين، كارآفرين نيز بايد به همين صورت توانايي اداره تغيير را داشته باشد و بتواند تغيير جهت باد را تشخيص داده، مسير مناسب را برگزيند. اين توانايي براي ادامة آيندة كار كارآفرين بسيار مهم و حساس است. ،

تغييرمحوری :

 دانشمندان و نظريه پردازان مديريت و علوم رفتاری بر اين عقيده‌اند كه شرايط بيرونی و درونی سازمان (يا شركت) همواره در حال دگرگوني است. اين دگرگوني‌ها با سرعت انجام می ‌پذيرد و تمامی سازمان را دربرمی ‌گيرد. در بيرون سازمان شرايط محيطي معمولاً‌ غيرثابت و در نوسان است. شرايط اقتصادی، هزينه و دسترسی به مواد و سرمايه لازم ، تكنولوژی تازه و قوانين و مقررات همگی به سرعت در حال تغييرند. در درون سازمان كاركنان تغيير مي‌كنند و با خود انديشه‌ها و دانش‌هاي تازه مي‌آورند. در چنين شرايطی كارآفرين يا مدير به عنوان عامل تغيير هميشه با مسأله تغيير سر و كار دارد، زيرا تغيير امری اجتناب ناپذير است. او بايد در مقابل تغيير نگرشی مثبت داشته باشد و آماده اعمال تغيير در مواقع لزوم باشد.

پافشاری، مقاومت و پشتكار:

افراد موفق به نيروی تلاش و پشتكار ايمان دارند. باور كه پافشاری و مقاومت نظام مند برای انجام يك كار هميشه با موفقيت همراه است. هيچ توفيق بزرگی بدون پشتكار و جديت بی وقفه مقدور نمی شود. اگر به موفقیت افراد در زمينه های گوناگون بنگريم، می ‌بينيم كه آن‌ها لزوماً بهتر، با هوش‌ تر، سريعتر و قويتر از ديگران نبوده‌اند، بلكه پشتكار و مقاومت بيشتری داشته‌اند.در واقع بیشتر از آنکه متکی به بهره هوشی خود باشند، هوش هیجانی خود را تقویت کردند. يك كارآفرين نيز برای موفقيت در كار خود بايد پشتكار و مقاومت لازم را داشته باشد.

لیست مرتبط